Skontaktuj się z nami
+48 606-976-038

Zapytanie ofertowe – roboty ogólnobudowlane

ZAPYTANIE OFERTOWE/SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

 z 01.07.2016 r.

 

 

Szanowni Państwo,

Fundacja Fundamenty Rozwoju zaprasza do składania ofert na wykonanie robót budowlanych oraz w ramach „Adaptacja budynku centrum rozwoju dziecka w Tarnowskich Górach na potrzeby utworzenia przedszkola terapeutycznego” wybranego do dofinansowania w ramach Działania 12.1 Infrastruktura wychowania przedszkolnego RPO WSL na lata 2014-2020 Regionalnego Programu Operacyjnego województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest zgodnie z Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020.

 

 1. ZAMAWIAJĄCY

 

Fundacja Fundamenty Rozwoju

Ul. Włoska 20

42-612 Tarnowskie Góry

 

 1. OSOBA DO KONTAKTÓW W SPRAWIE OFERTY

Marta Stanik

e-mail: biuro.przedszkoletg@gmail.com

Katarzyna Mol-Galios tel. 606976038

 

 

 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych na parterze budynku Centrum Rozwoju Dziecka przez Wykonawcę  na potrzeby terapeutycznego przedszkola.

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):

CPV 44111400-5 – zakup farb oraz środka gruntującego do ścian i sufitów

CPV 45442100-8 – roboty w zakresie  malowania ścian i sufitów

CPV 45321000-3 – wykonanie ocieplenia budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej

CPV 44112200-0- położenie wykładziny podłogowej w salach.

 CPV 45262000-1 – zakup rynien i wykonanie drenażu wokół budynku

 

 

 1. SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zapytanie obejmuje roboty budowlane wg charakterystyki i przedmiarów dokonanych w pomieszczeniach parteru budynku  oraz na podstawie projektu.

 

 1. INFORMACJA O MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA OFERT CZĘŚCIOWYCH.

Zamawiający nie dopuszcza składanie ofert częściowych

 

 1. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

Zamówienie zostanie zrealizowane w terminie 7 dni od podpisania umowy z wybranym Wykonawcą. Umowa zostanie podpisana niezwłocznie po zakończeniu procedury wyboru Wykonawcy.

 

 1. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WRAZ Z PODANIEM ICH ZNACZENIA ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW
 1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy złożą kompletną ofertę, sporządzoną zgodnie z wytycznymi zawartymi w niniejszym ogłoszeniu.
 2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy nie powiązani z Zamawiającym osobowo lub kapitałowo (załącznik nr 2).
 3. Warunkiem udziału w postępowaniu jest spełnienie łącznie wszystkich wymogów opisanych w części „SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA” .
 4. Spełnianie warunków udziału w postępowaniu oceniane będzie na zasadzie „spełnia/nie spełnia” .
 5. Wykonawca nie spełniający warunków udziału w postępowaniu zostaje wykluczony z postępowania, zaś jego oferta odrzucona.

 

 1. KRYTERIA OCENY OFERT I ICH ZNACZENIE

Zamawiający wybierze najkorzystniejszą ofertę Wykonawcy spełniającego warunki określone w zapytaniu ofertowym.  Ocenie podlegały będą następujące kryteria:

 1. Cena ofertowa  – cena  100%

Cena oferty brutto za realizację całego zamówienia.

 

Zamawiający zastrzega sobie prawo do unieważnienia powyższego postępowania bez konieczności podania przyczyny unieważnienia.

 

 

 1. PODMIOTY I OSOBY WYKLUCZONE Z MOŻLIWOŚCI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
 1. Zamawiający nie może udzielać zamówienia podmiotom powiązanym z nim osobowo lub kapitałowo.  Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu.
 2. Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą, polegające w szczególności na:
 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub

powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 1. ZWIĄZANIE OFERTĄ, MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT, POZOSTAŁE INFORMACJE
 1. Termin składania ofert upływa 30 października 2016r.
 2. Oferty należy składać osobiście, drogą pocztową/kurierem na adres siedziby Zamawiającego –Fundacja Fundamenty Rozwoju ul. Włoska 20 Tarnowskie Góry lub mailowo na adres info@fundamentyrozwoju.pl
 3. Oferty należy składać na formularzu stanowiącym Załącznik nr 1 do Specyfikacji. Wraz z Ofertą należy złożyć oświadczenie o braku powiązań Wykonawcy (Załącznik nr 2) Rozstrzygnięcie postępowania nastąpi maksymalnie do 2 dni od zakończenia konkursu.
 4. O wynikach prowadzonego postępowania Zamawiający powiadomi Wykonawców biorących udział w postępowaniu w okresie 2 dni roboczych od dnia jego rozstrzygnięcia.
 5. Oferty złożone po terminie nie będą rozpatrywane.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zamknięcia niniejszego konkursu bez wybrania którejkolwiek z ofert na każdym etapie postępowania, bez podania przyczyny. W takim przypadku Oferenci akceptują, iż nie przysługują im żadne roszczenia odszkodowawcze z tego tytułu w stosunku do Zamawiającego oraz zobowiązani się nie występować do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami odszkodowawczymi z tego tytułu.
 7. Termin związania ofertą: 30 dni liczone od dnia upływu terminu do składania ofert.

 

Załączniki:

 1. Wzór oferty (Formularz ofertowy),
 2. Wzór oświadczenia dot. podmiotów i osób wykluczonych z udziału w postępowaniu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik nr 1

Formularz ofertowy

 

Nazwa i adres wykonawcy:                         …………………………………………………………………      

 1. Dane kontaktowe (telefon, faks, e-mail): …………………………………………………………………
 1. Proponowana cena całkowita brutto za realizację zamówienia : ……………………………………………………….
 2. Termin realizacji:

SPECYFIKACJA PRAC BUDOWLANYCH:

CPV 44111400-5 – zakup farb oraz środka gruntującego do ścian i sufitów

CPV 45442100-8 – roboty w zakresie  malowania ścian i sufitów

CPV 45321000-3 – wykonanie ocieplenia budynku i wykonanie elewacji zewnętrznej

CPV 44112200-0- położenie wykładziny podłogowej w salach.

CPV 45262000-1 – zakup rynien i wykonanie drenażu wokół budynku

 

Prace do wykonania w Budynku Centrum Rozwoju Dziecka w Tarnowskich Górach.

Malowanie pomieszczeń przedszkolnych wraz z materiałem.

Wykonanie izolacji cieplnej i elewacji zewnętrznej wraz z materiałem.

Położenie wykładziny PCV w salach.

Zakup rynien i wykonanie drenażu wokół budynku.

Pomiary wykonane w miejscu.

 

…………………………………………………………..

(data i podpis)

Oświadczamy, że spełniamy kryteria formalne  niezbędne do przystąpienia do składania ofert, oraz:

 1. Posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

 

 

…………………………………………………………..

(data i podpis)

* niepotrzebne skreślić

 

 

 

 

 

Załącznik 2

 

Oświadczenie

dotyczące podmiotów i osób wykluczonych z udziału w postępowaniu

Oświadczam, iż nie jestem podmiotem powiązanym osobowo lub kapitałowo z Zamawiającym.

Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a Wykonawcą, polegające w szczególności na:

 1. a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
 2. b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
 3. c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
 4. d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

 

 

_______________________                                                        _____________________________

miejscowość, data                                                                                                                            podpis